Top Accounts by BNB Balance 

A total of > 874,013 accounts found (6,783,447.949 BNB)(Showing the last 10,000 top accounts only)

Rank Address Name Tag Balance Percentage Txn Count
10x0000000000000000000000000000000000001004BSC: Token Hub169,623,113.05600924 BNB--64,701
20xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095cBinance: WBNB Token2,101,006.24865638 BNB30.97254175%55,880
30xa07c5b74c9b40447a954e1466938b865b6bbea36Venus: vBNB Token1,237,547.19780797 BNB18.24363077%15,497
40xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8699,999.99999963 BNB10.31923596%79
50xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec648,834.17516935 BNB9.56496136%175
60xf68a4b64162906eff0ff6ae34e2bb1cd42fef62d500,008.86306715 BNB7.37101348%168
70x631fc1ea2270e98fbd9d92658ece0f5a269aa161Binance: Hot Wallet256,206.4164847 BNB3.77693495%1,393,749
80x000000000000000000000000000000000000dead130,435.4876037 BNB1.92284939%13
90x1ffe17b99b439be0afc831239ddecda2a790ff3aCream.Finance: crBNB Token91,732.82377543 BNB1.35230379%24,580
100xc86ba44ad1ab1d2329833a8e186b568e8729561971,855.83937865 BNB1.05928194%35
110x7bda16073b3ffe2ba4cf06784515d6fa21439aa367,260.13802171 BNB0.99153319%4,686
120xc78248d676debb4597e88071d3d889eca70e546963,280.92969568 BNB0.93287264%56
130x468c0cfae487a9de23e20d0b29a2835dc058cdf762,374.1566419 BNB0.91950520%82
140x894441d5d691de1cee5a6a3cf5bd4ca918b7a97f51,041.88876647 BNB0.75244756%135
150xcac8f5daa96c11e52ef099ab145264e45e86a8a150,143.469 BNB0.73920327%100
160x2743a6d3b88ca051de7423442001a3906dab280b48,766.07794133 BNB0.71889809%2
170x46b513dd578d7bbc1d86c45c9a6cc687c942704b33,970.8 BNB0.50078957%22
180x99d6bd15901428c0be323b7ca98a00b54758c6e431,972.21689096 BNB0.47132693%695
190xc1db7f59d783e2d0f795b66f175b23d3834c36ee31,315.33609567 BNB0.46164335%3
200x6093a0b32c9fb18f61198a5fe869d3ef9549f61a27,592.49 BNB0.40676202%28
210x0d255c1aca03d55589be31897850292dd71f5ece19,543.42492905 BNB0.28810459%1,209
220xdd24f8b3dbbb9dc9ad8325a6e6cddd49045d0a4116,717.90514043 BNB0.24645144%49
230x6165fd87c1bc73a4c44b23934e9136fd92df5b0110,507.52817814 BNB0.15489952%1,846
240xa78a6f3d391e272e7c0c40e8e5571558c6cf36c710,471.69089186 BNB0.15437121%27
250x3ee8550faed8427fa4e0e5850cab553aa9154b8b10,428.1688 BNB0.15372962%11
Show Records