Top Accounts by BNB Balance 

A total of > 871,995 accounts found (6,782,657.18 BNB)(Showing the last 10,000 top accounts only)

Rank Address Name Tag Balance Percentage Txn Count
10x0000000000000000000000000000000000001004BSC: Token Hub169,623,903.82161197 BNB--64,453
20xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095cBinance: WBNB Token2,109,415.46482792 BNB31.10013390%55,726
30xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e81,348,728.47490563 BNB19.88495717%78
40xa07c5b74c9b40447a954e1466938b865b6bbea36Venus: vBNB Token1,215,103.008009 BNB17.91485218%15,400
50xf68a4b64162906eff0ff6ae34e2bb1cd42fef62d500,008.86306715 BNB7.37187285%168
60xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec183,105.70300165 BNB2.69961607%172
70x000000000000000000000000000000000000dead130,435.4876037 BNB1.92307357%13
80x631fc1ea2270e98fbd9d92658ece0f5a269aa161Binance: Hot Wallet126,144.75831121 BNB1.85981327%1,388,637
90x1ffe17b99b439be0afc831239ddecda2a790ff3aCream.Finance: crBNB Token93,051.18377543 BNB1.37189867%24,573
100xc86ba44ad1ab1d2329833a8e186b568e8729561971,855.83937865 BNB1.05940544%35
110xc78248d676debb4597e88071d3d889eca70e546969,234.4585099 BNB1.02075716%56
120x468c0cfae487a9de23e20d0b29a2835dc058cdf762,374.1566419 BNB0.91961240%82
130x7bda16073b3ffe2ba4cf06784515d6fa21439aa356,773.16636874 BNB0.83703429%4,667
140x894441d5d691de1cee5a6a3cf5bd4ca918b7a97f51,041.88876647 BNB0.75253529%135
150xcac8f5daa96c11e52ef099ab145264e45e86a8a150,143.469 BNB0.73928945%100
160x2743a6d3b88ca051de7423442001a3906dab280b48,766.07794133 BNB0.71898191%2
170x46b513dd578d7bbc1d86c45c9a6cc687c942704b33,970.8 BNB0.50084796%22
180x99d6bd15901428c0be323b7ca98a00b54758c6e431,972.22767722 BNB0.47138204%692
190xc1db7f59d783e2d0f795b66f175b23d3834c36ee31,315.33609567 BNB0.46169717%3
200x6093a0b32c9fb18f61198a5fe869d3ef9549f61a27,592.49 BNB0.40680944%28
210x0d255c1aca03d55589be31897850292dd71f5ece18,998.94788849 BNB0.28011069%1,172
220xdd24f8b3dbbb9dc9ad8325a6e6cddd49045d0a4116,717.90514043 BNB0.24648017%49
230x6165fd87c1bc73a4c44b23934e9136fd92df5b0110,507.52817814 BNB0.15491758%1,846
240xa78a6f3d391e272e7c0c40e8e5571558c6cf36c710,471.69089186 BNB0.15438921%27
250x3ee8550faed8427fa4e0e5850cab553aa9154b8b10,428.1688 BNB0.15374754%11
Show Records